Riksät

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

FAQ

Hur informerar jag patienten?

När en enhet registrerar i ett kvalitetsregister måste patienten informeras kring detta. Patienten har när som helst rätt att få uppgifter om sig borttagna ur registren och få information om vilken åtkomst som har skett till dennes uppgifter. 

Patienten har även rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med personuppgiftslagen eller patientdatalagen.

Patienten har en gång per år rätt att, utan kostnad, få veta vilka personuppgifter som finns registrerade i kvalitetsregister genom att begära ett registerutdrag. En sådan ansökan ska vara skriftlig, undertecknad av patienten samt inskickad till registerkoordinatorn.

I Riksät har vi tagit fram en patientinformation du kan skriva ut och lämna till patienten samt lägga i väntrummet. Något skriftligt intyg behövs inte, däremot är det viktigt att patienten har förstått dess rättigheter samt var den kan vända sig för att få mer information.

Patientbroschyr för utskrift (tvåsidig) >>


Vad är syftet med kvalitetsregister?

Syftet med kvalitetsregister är att utveckla och förbättra vården. Det är till nytta för både vårdpersonal och patienter. Förhoppningen är att skapa en jämlik vård för hela befolkningen, med hjälp av uppföljningar och jämförelser av hälso– och sjukvårdens resultat. Data från kvalitetsregister kan också användas för forskning.

Hur funkar det?

Du loggar in på en teknisk plattform via en hemsida och registrerar. Inloggningsuppgifter får du från registerkoordinatorn. När du registrerar i Riksät ska du ha med patienten vid registreringen för att få korrekt data. Du som behandlare fyller först i bedömningsdelen och patienten får sedan ta över datorn och fylla i självskattningsdelen.

Vad kan jag använda mina data till?

Data från registren används för att följa hur kvaliteten utvecklas över tid i den egna verksamheten och för att jämföra med andra verksamheter. Resultaten stimulerar till förbättringsarbete och används i presentationer av verksamheten (t.ex. i verksamhetsberättelser). Du kan alltid få tillgång till era inrapporterade data och få hjälp med tolkning av era resultat. Tillsammans förbättrar vi vården.

Hur får jag ut mina data?

Utvalda delar av de data ni registrerat återrapporteras regelbundet. Kontakta registerkoordinatorn om du vill få tillgång till mer av din enhets inrapporterade data. Vill någon utomstående få tillgång till era data för forskning, kräver detta godkännande från etikprövningsnämnd och registrets styrgrupp.