Riksät

Nationellt kvalitetsregister för ätstörningsbehandling

Riksät

Riksät började planeras 1998 och startade datainsamlingen påföljande år, då med inriktning på enheter för specialiserad ätstörningsbehandling. Idag är registret öppet för all ätstörningsbehandling/vård. Riksät är väletablerat inom den specialiserade ätstörningsvården, med en anslutningsgrad till registret på 100 % bland ätstörningsspecialiserade enheter, och en mycket god täckningsgrad för nyregistreringar. Bland allmänpsykiatriska enheter och BUP-enheter med uppdrag att behandla ätstörningar är bilden en annan, med låg anslutningsgrad och låg täckningsgrad. För närvarande deltar cirka 100 ätstörningsenheter/-team i registret, fördelade på 21 län.

Riksät har som huvudsakligt syfte att utgöra en grund för systematisk uppföljning av vården, metoder och resultat samt patienttillfredsställelse. Mer i detalj innebär det:

  • Att dokumentera

  - kliniskt väsentlig information, för att kunna beskriva och subgruppera patienterna 
  - kliniskt viktiga nyckeltal, t.ex. vänte- och behandlingstider 
  - typ av behandlingsinsatser, för att bl.a. kunna fastställa efterlevnad av kliniska riktlinjer 
  - utfall av behandlingen, såväl behandlar- som patientskattat 
  - patienternas upplevelser av och tillfredsställelse med behandlingen

  • Att med hjälp av ovan beskrivna information bidra till att skapa ett för verksamheten relevant och användbart underlag för kvalitetssäkring, kliniskt förbättringsarbete och verksamhetsstyrning
  • Att med hjälp av ovan beskrivna information longitudinellt följa den svenska ätstörningsvården med avseende på förändringar i t.ex. behandlingsincidens, "case mix", typ och omfattning av behandlingsinsatser, behandlingsutfall och -tillfredsställelse

Krav för att få registrera i Riksät - diagnoskoder:

  • F50.0: Anorexia nervosa
  • F50.1: Atypisk anorexia nervosa
  • F50.2: Bulimia nervosa 
  • F50.3: Atypisk bulimia nervosa
  • F50.9: Ätstörning, ospecificerad

Denna kod kan ingå (vid osäkerhet, kontakta registerkoordinator), kommer att ingå när vi börjar använda DSM-5:

  • F50.8: Andra specificerade ätstörningar 


Huvudman och centralt personuppgiftsansvarig (CPUA) myndighet för Riksät är Stockholms läns sjukvårdsområde (slso.sll.se).


 

 

Samarbetspartners 

 

Kunskapscentrum för ätstörningar

Svenska ätstörningssällskapetFrisk & Fri - riksföreningen mot ätstörningar